Krátky slovníček k bielej tabuli

Určite si už nejeden z vás pred tréningom lámal hlavu nad tým, že čo všetky tie veci na tej bielej tabuli znamenajú a čo dnes vlastne za workout pôjdem?! Každý mal s tým zo začiatku problém, ale postupom času si tieto názvy,skratky či iné termíny chtiac či nechtiac osvojil. Práve preto, aby sme vám ušetrili kopec námahy pri ich jednotlivom lúštení sme zostavili malý "slovník" pojmov, ktoré sa pravidelne vyskytujú na tréningoch.

Základné pojmy, formy tréningov

1RM: One rep Maximum / jedno opakovanie s maximálnou váhou

AMRAP: As Many Reps (or Rounds) As Possible / čo najviac opakovaní (kôl) za daný čas

BW: Body Weight / telesná hmotnosť

Chipper: tréning, ktorý obsahuje veľa pohybov s veľkým množstvom opakovaní

Complex: séria pozostávajúca z troch alebo viacerých cvikov

EMOM: Every Minute On the Minute / skompletizovanie predpísaných cvikov a ich opakovaní do každej celej minúty

For time: predpísaný workout, ktorý sa ide na čas

Ladder: stúpajúci alebo klesajúci počet opakovani v jednom alebo viacerých cvikoch

ME: Max Effort / vykonávanie pohybu - cviku s maximálnym odhodlaním, alebo intenzitou

No rep: neuznané/neplatné opakovanie, ktoré nebolo vykonané so štadardami daného cviku, napr. malá hĺbka pri drepe

PR: Personal record / osobný rekord (váha, čas, metre...)

Rep: Repetition / opakovanie

Rest: odpočinok

Rx’d (or RX): predpísaný workout je ukončený bez zásahov, alebo úprav (váhy,opakovaní...)

Set: séria s konkrétnym počtom opakovaní

Tabata:  intervalový tréning, zložený zo striedajúcich sa intervalov - 20s cvičenia a následného 10s odpočinku

WOD: Workout of the Day / tréning dňa

Cviky a ich skratky

Air Squat: drep s vlastnou váhou
Back Squat(BS): zadný drep
Box Jump: výskoky na bedňu
Burpee: angličák 
Butterfly Pull-up: zhyb, ktorý sa vykonáva technikou zvanej "butterfly"
Chest to Bar Pull-up(CHTB,CH2B): zhyb, pri ktorom sa hruď musí dotknúť hrazdy
Clean(CLN): premiestnenie
Clean and Jerk(C&J): nadhod (premiestnenie s výrazom)
Deadlift(DL): mŕtvy ťah
Dip: kľuk na kruhoch, bradlách, alebo opretý o bedňu
Double Unders(DU,DU's): dvojpreskoky na švihadle
Front Squat(FS): predný drep
Hand Stand(HS): stojka na rukách
Hand Stand Push-up(HSPU): kľuk v stojke
Hand Stand Walk(HSW): chôdza po rukách
Hang Clean(HC), Hang Snatch: premiestnenie a trh z visu
Kipping Pull-up: zhyb, ktorý sa vykonáva pomocou švihom tela
Knees to Elbows(KTE,K2E): kolená k lakťom, priťahovanie kolien k lakťom vo vise
L-sit hold: držanie vystretých nôh pred sebou v podpore
Lunge: výpad 
Muscle-up(MU): výťah z visu do vzporu
Overhead Lunge: výpad s váhou nad hlavou
Overhead Squat(OHS): drep s váhou nad hlavou
Pull-up(PU): zhyb
Power Clean(PC): silové premiestnenie (premiestnenie bez hlbokého drepu)
Power Snatch: 
silový trh (trh bez hlbokého drepu, zameraný na ťahovú časť)
Push Jerk(PJ): výraz z ramien
Push Press(PP): silový výraz z ramien
Push-up(PU): kľuk
Rope climb: šplh na lane
Rowing: veslovanie
Running: beh
Shoulder Press: tlak z ramien
Sit-up: sed-ľah
Slam Ball: hádzanie objektu/slamballu o zem
Snatch(Sn): trh
Sumodeadlift High Pull(SDLHP,SDHP): vysoký výťah činky zo širokého postoja
Thruster: predný drep + výraz nad hlavu
Tire flip: prevrácanie pneumatiky
Toes to Bar(TTB,T2B): špičky k hrázde, priťahovanie nôh z visu špičkami k hrazde
Walking Lunge: výpadová chôdza
Wall Ball: vyhadzovanie medicinbalu z drepu na terč
Wall Climb(Wall Walk): lezenie nohami po stene